جایگاه عروس و داماد

 

تزیین جایگاه عروس و داماد بهمراه گل آرایی بوسیله جام های کریستال و ظروف کریستال